Pre?edintele Raionului Nisporeni

Vasile M?rcu??

Pre?edintele reprezint? raionul ?n raporturile cu autorit??ile publice centrale, cu persoane juridice ?i fizice din ?ar? ?i str?in?tate; asigur? respectarea Constitu?iei, a legilor ?i altor acte normative; coordoneaz? activitatea serviciilor publice ale consiliului raional, serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului; exercit? func?ia de ordonator principal de credite al raionului; asigur? executarea deciziilor consiliului raional; contribuie la men?inerea ordinii publice, asigurarea securit??ii ?i ap?rarea drepturilor cet??enilor.

Conform deciziei Consiliului raional 7/2 din 15 noiembrie 2019, ?a fost ales??n func?ie de?pre?edinte al raionului dnul Vasile M?RCU??.

Zile de primire a cet??enilor: Prima ?i a patra zi de luni a lunii, ora 10:00 – 17:00
Telefon: (373) 264 2-26-50
Email: presedinte@nisporeni.md

Vicepre?edin?ii raionului Nisporeni

Vicepre?edin?ii raionului coordoneaz? ?i controleaz? activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; sprijin? ?i contribuie, ?n condi?iile legii la eficientizarea activit??ii agen?ilor economici din teritoriul raionului; iau m?surile prev?zute de lege sau dispuse prin decizie a Consiliului raional ?n vederea solu?ion?rii problemelor din domeniul protec?iei popula?iei, a propriet??ii din domeniul public ?i cel privat; solu?ion?rii problemelor din domeniul administrativ-militar; prest?rii serviciilor ?n interes public.

Sergiu Sococol

Vicepre?edintele raionului

Coordoneaz? ?i dirijeaz? activitatea urm?toarelor sec?ii:
Direc?ia Asisten?? Social? ?i Protec?ie a Familiei
Direc?ia ?nv???m?nt, Tineret ?i Sport
Sec?ia Cultur? ?i Turism

Telefon: (373) 264 2-27-50
Email: sergiu.sococol@nisporeni.md
Zile de primire a cet??enilor: A doua ?i a cincea zi de luni a lunii, ora 10:00 – 17:00

Tulbure Victor

Vicepre?edintele raionului

Coordoneaz? ?i dirijeaz? activitatea urm?toarelor sec?ii:
Sec?ia agricultur?,
Sec?ia Rela?ii funciare ?i cadastru
Sec?ia economie

Telefon: (373) 264 2-20-56
Email: tulbure.victor@nisporeni.md
Zile de primire a cet??enilor: A treia ?i a cincea zi de luni a lunii, ora 10:00 – 17:00

Secretarul interimar

Olesea Beschieru

Avizeaz? ?i ??i asum? r?spunderea pentru actele normative, emise de Consiliul raional ?i Pre?edintele raionului; coordoneaz? activitatea Consiliului raional, al serviciilor publice privind caracterul juridic al actelor emise. Asigur? publicitatea activit??ii Consiliului raional

Zile de primire a cet??enilor: Luni – 10:00 – 12:00
Telefon:(373) 264 2-20-57
Email: secretar@nisporeni.md

Prim?riile raionului Nisporeni

Nisporeni
B?l?ne?ti
B?l?ure?ti
B?rboieni
Boldure?ti
Bol?un
Br?tuleni
Bursuc

C?lim?ne?ti
Ciore?ti
Ciute?ti
Criste?ti
Groze?ti
Iurceni
Marinici
Mile?ti

Seli?te
?i?cani
Sol?ne?ti
Valea – Trestieni
V?rz?re?ti
V?n?tori