Despre raion

Prima atestare documentar? a localit??ii Nisporeni este reflectat? ?n cartea de hotar semnat? de domnitorul Moldovei Gaspar Vod? la 4 ianuarie 1618. Ocupa?ia de baz? a localnicilor era agricultura ?i v?natul. O ramur? aparte era cultivarea vi?ei de vie ?i pomicultura.

La nivelul anului 1868 ?n Nisporeni erau 4 usc?torii de fructe, 20 mori de v?nt, 3 mori cu cai, 340 de crame ?i teascuri, un atelier de produs butoaie. Poten?ialul ?nalt eolian ?i existen?a morilor de v?nt din secolul XIX au stat la baza elabor?rii stemei ?i drapelului ora?ului ?n 2005.

?n anul 1940, pentru o perioad? scurt? ora?ul Nisporeni devine centru administrativ al raionului cu acela?i nume, ca s? revin? la acest statut ?n 1967.

?n perioada anilor 1960-1970 se construiesc mai multe edificii sociale (c?teva ?coli, gr?dini?e ?i un spital). C?tre sf?r?itul anilor 1980 ?n ora? func?ionau mai multe ?ntreprinderi industriale: 2 fabrici de vinuri, o fabric? de lactate, una de conserve, o fabric? de producere a c?r?mizilor, o mini-fabric? de confec?ii, c?teva organiza?ii mari de construc?ii ?i o puternic? baz? auto.

?n anii 1989-1990 ?n ora? s-au desf??urat mai multe cenacluri ?i manifesta?ii de rena?tere na?ional?. ?n perioada de tranzi?ie majoritatea ?ntreprinderilor ?i-au redus esen?ial volumul de produc?ie, iar unele ?i-au ?ntrerupt activitatea. Perioada dat? s-a caracterizat cu migra?ia masiv? a popula?iei peste hotare ?i reducerea num?rului de locuitori, sc?derea nivelului de trai.

Relieful, Z?c?mintele,
Calcarul pentru construc?ie, Solurile

Clima ?i Apele de suprafa??
?i apele subterane

Geografia raionului

Teritoriul este cuprins ?ntre paralele 47 00` ?i 47 16„ latitudine nordic? ?i 28 00 ?i 28 00` longitudine estic?, iar centrul geografic al or. Nisporeni are coordonatele geografice 47 05` latitudine nordic? ?i 28 13„ longitudine estic?, la distan?e aproximativ egale fa?? de punctele extreme de Nord ?i de Sud ale Republicii Moldova (Naslavcea – la Nord ?i Giurgiule?ti – la Sud).

Raionul Nisporeni este situat ?n cadrul podi?ului Moldovei centrale iar ?n partea de vest se m?rgine?te cu r?ul Prut, care constituie grani?a dintre Rom?nia ?i Republica Moldova. Suprafa?a raionului constituie 62,9 mii ha, din care terenuri arabile -19,43 mii ha, planta?ii multianuale – 8,22 mii ha, terenurile Fondului silvic de stat- 15,2 mii ha, terenurile Fondului apelor de stat – 0,72 mii ha.

Popula?ia

Popula?ia total? conform datelor recens?m?ntului din anul 2004 constituie 64 924 persoane, din care 32088 b?rba?i ?i 32836 femei. De na?ionalitate moldoveni – 95,3 %. Persoanele ?n v?rst? apt? de munc? – 40069, sau 61,7 %; pensionari – 8683 persoane. ?n zona rural? locuiesc 52819 persoane, sau 81,4 % din num?rul total, iar ?n zona urban? – 12105 persoane ( 18,6 %). Popula?ia economic activ? din raion constituie 38,6 mii persoane.

Popula?ia raionului a sc?zut de la 67447 de locuitori ?n 1989, la 64 924 de locuitori ?n 2004. ?n prezent se estimeaz? c? locuiesc 60722 persoane. Veniturile mici ?i lipsa locurilor de munc? au determinat pe mul?i oameni s? lucreze peste hotare, declan??nd o migra?ie considerabil? (?n Federa?ia Rus?, Italia, Portugalia, Grecia ?.a.m.d.), mai ales a persoanelor bine calificate. Acestui fenomen i se adaug? ?i natalitatea redus?. Problema se agraveaz? ?i prin faptul, c? multe familii plecate ??i iau ?i copiii cu ei, re?ntoarcerea acestora ?napoi ?n localitatea natal? fiind incert?.