ANEX?
la decizia Consiliului raional Nisporeni
nr. 7/1 din 15 noiembrie 2019

Regulamentul privind constituirea ?i func?ionarea
Consiliului Raional Nisporeni

Titlul I

Capitolul I
Modul de constituire a consiliului

1. Prima ?edin?? (de constituire) a Consiliului raional se convoac?, ?n condi?iile Legii privind administra?ia public? local?, ?n termen de 20 de zile de la data valid?rii mandatelor de consilier.

Consiliul raional este legal constituit dac? sunt validate mandatele a cel pu?in dou? treimi din num?rul de consilieri.

Convocarea consilierilor Consiliului raional ?n prima ?edin?? (de constituire) a consiliului se face prin hot?r?re a Comisiei Electorale Centrale.

Prima ?edin?? a Consiliului raional este deliberativ? dac? la ea particip? cel pu?in dou? treimi din num?rul consilierilor ale?i. ?n cazul ?n care aceast? majoritate nu poate fi asigurat?, ?edin?a se ?ine peste 3 zile, respect?ndu-se acelea?i condi?ii. Dac? nici la a doua convocare ?edin?a nu este deliberativ?, se va? proceda la o nou? convocare, peste 3 zile. La aceast? nou?, a treia convocare, ?edin?a este deliberativ? dac? se asigur? prezen?a majorit??ii consilierilor ale?i. ?n situa?ia ?n care, din cauza absen?ei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat ?i de aceast? dat?, el se consider? dizolvat de drept.

Lucr?rile primei ?edin?e (de constituire) sunt conduse de cel mai ?n v?rst? consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezen?i la ?edin??.

La prima ?edin?? (de constituire) a consiliului particip? ?i reprezentantul consiliului electoral de circumscrip?ie sau respectiv al Comisiei Electorale Centrale.

2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscrip?ie sau al Comisiei Electorale Centrale aduce la cuno?tin?? consilierilor hot?r?rea instan?ei judec?tore?ti privind legalitatea alegerilor din circumscrip?ia respectiv? ?i rezultatele valid?rii mandatelor consilierilor ?i le ?nm?neaz? legitima?iile.

3. Dup? constituirea legal? a Consiliului raional, consilierii formeaz? frac?iuni, alian?e, blocuri.

Frac?iunea const? din cel pu?in 3 consilieri.

Frac?iunile se constituie, de regul?, la prima ?edin?? (de constituire) a consiliului, ?n baza de liste ale partidelor, organiza?iilor social – politice ?i blocurilor electorale. Constituirea frac?iunii se consemneaz? ?ntr-un proces-verbal. Procesul-verbal ?i declara?ia cu privire la constituirea frac?iunii se transmit pre?edintelui ?edin?ei pentru a fi anexate la procesul-verbal al ?edin?ei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organiza?iilor social-politice ?i blocurilor electorale care nu au ?ntrunit num?rul necesar pentru a constitui o frac?iune, precum ?i consilierii independen?i se pot reuni pentru a constitui o frac?iune sau se pot afilia altor frac?iuni.

Frac?iunile constituite ??i aleg organele de conducere sau conduc?torii.

Alian?ele ?i blocurile se constituie din mai multe frac?iuni ?i din consilieri independen?i, dup? constituirea frac?iunilor. Constituirea alian?elor ?i blocurilor se consemneaz? ?ntr-un proces-verbal. Procesul-verbal ?i declara?ia cu privire la constituirea alian?ei sau blocului se anexeaz? la procesul-verbal al ?edin?ei consiliului ?n cadru c?reia este anun?at? constituirea acestora.

4. La prima ?edin??, se dezbat doar chestiunile incluse ?n ordinea de zi referitoare la:

a) Aducerea la cuno?tin?? a hot?r?rii privind atribuirea mandatelor de consilier ?i ?nm?narea legitima?iilor de consilier de c?tre reprezentantul Consiliului electoral de circumscrip?ie sau al Comisiei Electorale Centrale;

b) Ini?ierea constituirii frac?iunilor, alian?elor, blocurilor;

c) Ini?ierea constituirii comisiilor consultative de specialitate

5. Consiliul raional alege din r?ndul consilierilor pre?edintele raionului, la propunerea a cel pu?in o treime din consilierii ale?i, cu votul majorit??ii consilierilor ale?i. ?n cazul ?n care candidatura propus? nu ?ntrune?te votul majorit??ii consilierilor ale?i, ?n termen de 8 zile se convoac? o nou? ?edin?? ?n vederea efectu?rii vot?rii repetate. Dac? ?i dup? votarea repetat? nici una din candidaturile propuse nu ?ntrune?te votul majorit??ii consilierilor ale?i, ?n termen de 3 zile se organizeaz? o votare suplimentar?, ?n urma c?reia se consider? ales candidatul care ?ntrune?te cel mai mare num?r de voturi.

 • Pre?edintele raionului este asistat de vicepre?edin?i. Num?rul vicepre?edin?ilor se stabile?te de Consiliul raional, la propunerea pre?edintelui raionului;
 • Vicepre?edin?ii raionului se aleg de Consiliul raional, la propunerea pre?edintelui raionului conform procedurii prev?zute;
 • ?n func?ia de vicepre?edinte poate fi aleas? orice persoan?, inclusiv din r?ndul consilierilor.

6. Secretarul Consiliul raional este numit de consiliul raional, ?n temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea func?iei vacante de secretar, la prima ?edin?? a consiliului, dup? anun?area rezultatelor concursului organizat ?n conformitate cu legisla?ia ?n vigoare, ?n cazul c?nd func?ia de secretar este vacant?.

?efii de subdiviziuni din subordinea Consiliului raional sunt desemna?i prin decizia consiliului, adoptat? cu votul majorit??ii consilierilor prezen?i din r?ndurile persoanelor care au c??tigat concursul pentru ocuparea func?iei respective, organizat de comisia de concurs ?n conformitate cu legisla?ia ?n vigoare.

?efii serviciilor publice raionale, sunt desemna?i de consiliul raional la propunerea pre?edintelui raionului.

Destituirea din func?ie a conduc?torilor nominaliza?i se face de c?tre consiliu, la propunerea pre?edintelui raionului, sau a cel pu?in unei treimi din num?rul consilierilor ale?i, cu votul majorit??ii consilierilor prezen?i, ?n temeiurile ?i modul stabilite de legisla?ie.

7.Comisia de concurs pentru ocuparea func?iei respective se formeaz? de c?tre consiliul raional, ?n baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea func?iei publice vacante ?n autorit??ile publice, aprobat de Guvern.

Capitolul II
Constituirea ?i func?ionarea comisiilor consultative de specialitate ale consiliului

8. Dup? constituire, consiliul raional formeaz? comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

Principalele domenii de activitate ?n care se pot organiza comisii de specialitate sunt:

a) Economie ?i buget;

b) Probleme sociale ;

c) Agricultur? ?i protec?ia mediului;

d) Drept, etic? ?i disciplin?

9. Domeniile de activitate ?n care se formeaz? comisii de specialitate, denumirea acestora ?i num?rul de membri, care ?ntotdeauna trebuie s? fie impar, se stabilesc de c?tre consiliu raional, ?n func?ie de specificul ?i necesit??ile fiec?rei unit??i administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi format? pentru mai multe domenii de activitate.

10. Comisiile de specialitate se formeaz? pe ?ntreaga durat? de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea ?n cadrul comisiilor nu este remunerat?.

11. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale consiliilor ?i sunt menite s? asigure eficien?a activit??ii lor. Comisiile de specialitate poart? r?spundere ?n fa?a consiliului ?i sunt subordonate acestuia.

12. Fiecare comisie de specialitate ??i alege, prin vot deschis al majorit??ii membrilor s?i, pre?edintele ?i secretarul s?u.

13. ?edin?a comisiilor de specialitate se convoac? de pre?edintele acesteia, iar ?n absen?a lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoac?, ori de c?te ori este necesar, la decizia pre?edintelui comisiei. ?edin?a comisiei este deliberativ? dac? la ea sunt prezen?i majoritatea membrilor comisiei.

?edin?ele comisiei, de regul?, sunt publice.

La ?edin?a comisiei pot fi prezen?i, f?r? drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita s? participe la ?edin?ele sale speciali?ti din cadrul aparatului pre?edintelui raionului ?i subdiviziunile consiliului raional sau din afara acestora. La ?edin?ele comisiei au dreptul s? participe ?i consilierii ale c?ror propuneri fac obiectul lucr?rilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri? s? fie prezente ?i alte persoane interesate sau reprezentan?i ai mass – media.

14. Membrii comisiei de specialitate sunt ?n?tiin?a?i despre ?edin?a acesteia de c?tre pre?edintele ?i / sau secretarul comisiei, cu asisten?a secretarului consiliului.

15. ?n exercitarea atribu?iilor, comisia de specialitate adopt? decizii cu votul deschis al majorit??ii membrilor s?i.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

16. Num?rul locurilor care revin fiec?rui grup de consilieri sau consilierilor independen?i ?n fiecare comisie de specialitate se stabile?te de c?tre consiliul raional, ?n func?ie de ponderea acestora ?n cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiec?rei comisii se face de fiecare frac?iune, iar a consilierilor independen?i – de??? c?tre consiliu, av?ndu-se ?n vedere, de regul?, preg?tirea lor profesional? ?i domeniul de activitate a comisiei.

?n func?ie de num?rul membrilor consiliului ?i num?rul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baz? a acestuia.

17. Comisia de specialitate are urm?toarele atribu?ii principale:

 • identific? ?i examineaz? problemele din domeniul ei de activitate care necesit? solu?ionare de c?tre consiliu;
 • analizeaz? proiectele de decizii ale consiliului ?i prognozeaz? consecin?ele realiz?rii acestora;
 • ?ntocme?te avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezint? consiliului;
 • se pronun?? asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de c?tre consiliul.

Comisia de specialitate ?ndepline?te ?i alte atribu?ii stabilite prin regulamentul de constituire ?i func?ionare a consiliului sau ?ns?rcin?ri date prin decizie a consiliului, dac? acestea ?in de domeniul de activitate a comisiei.

18. Pre?edintele comisiei de specialitate exercit? urm?toarele atribu?ii principale:

 • reprezint? comisia ?n raporturile cu consiliul ?i cu celelalte comisii;
 • convoac? ?i conduce ?edin?ele acesteia;
 • propune ca la lucr?rile comisiei s? participe ?i alte persoane interesate, dac? este necesar;
 • particip? la lucr?rile celorlalte comisii care examineaz? probleme ce prezint? importan?? pentru comisia pe care o conduce;
 • anun?? rezultatul vot?rii ?n cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 • sus?ine ?n ?edin?ele consiliului avizele formulate de comisie.

Pre?edintele comisiei exercit? ?i alte atribu?ii referitoare la asigurarea organizatoric? a activit??ii comisiei, prev?zute de regulamentul de constituire ?i func?ionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

19. Secretarul comisiei de specialitate exercit? urm?toarele atribu?ii principale:

 • asist? pre?edintele comisiei ?n asigurarea organizatoric? a ?edin?elor comisiei;
 • face apelul nominal ?i ?ine eviden?a prezen?ei la ?edin?e a membrilor comisiei;
 • num?r? voturile ?i informeaz? pe pre?edinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiec?rei decizii ?i asupra rezultatelor vot?rii;
 • asigur? redactarea avizelor, proceselor-verbale ?i altor documente emise de comisia respectiv?.

Secretarul comisiei ?ndepline?te ?i alte atribu?ii prev?zute de regulamentul de constituire ?i func?ionare a consiliului, precum ?i ?ns?rcin?rile comisiei sau ale pre?edintelui acesteia.

20. Ordinea de zi a ?edin?ei comisiei de specialitate se aprob? de membrii comisiei, la propunerea pre?edintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai p?n? la ?nceperea ?edin?ei comisiei.

21. Prezen?a membrilor comisiei de specialitate la ?edin?ele acesteia este obligatorie. ?n caz de absen?? a consilierului f?r? motive ?ntemeiate de la 3 ?edin?e consecutive ale comisiei de baz? pentru el, pre?edintele comisiei poate aplica acestuia sanc?iunile ce ?in de competen?a sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sanc?iuni prev?zute ?n regulamentul de constituire ?i func?ionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componen?a comisiei. Absen?a consilierului, precum ?i sanc?iunile propuse de pre?edintele comisiei se consemneaz? ?n procesele-verbale ale ?edin?elor respective ale comisie.

22. Lucr?rile ?edin?elor comisiei se consemneaz? de c?tre secretarul comisiei ?n procese-verbale. Dup? ?ncheierea ?edin?ei, procesul-verbal este semnat de c?tre pre?edintele ?i secretarul comisiei.

Pre?edintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale ?edin?elor s? fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la ?edin??, cu excep?ia proceselor-verbale ?ntocmite ?n ?edin?e ?nchise.

Titlul II

?EDIN?ELE CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul I
Atribu?iile pre?edintelui ?edin?ei ?i ale secretarului consiliului

23. ?edin?ele consiliului sunt deschise, de regul?, de c?tre secretarul Consiliului raional, care va asista pre?edintele ?edin?ei la toate ?edin?ele Consiliului.

Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorit??ii consilierilor prezen?i, pentru durata unei ?edin?e, un pre?edinte care o prezideaz?, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizat? de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii pre?edintelui ?edin?ei se consemneaz? ?n procesul-verbal al ?edin?ei.

?n fiecare ?edin??, consiliul desemneaz? un consilier din cei prezen?i, care semneaz? deciziile consiliului ?n cazul ?n care pre?edintele ?edin?ei se afl? ?n imposibilitatea de a o semna.

Consiliul raional Nisporeni se convoac? ?n ?edin?e ordinare o dat? ?n trei luni. ?edin?ele extraordinare sunt convocate ori de c?te ori este necesar. ?edin?ele au loc, de regul?, ?n localul Consiliului raional.

24. Pre?edintele ?edin?ei exercit? urm?toarele atribu?ii principale:

 • conduce ?edin?ele consiliului;
 • supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigur? num?rarea voturilor ?i anun?? rezultatul vot?rii, cu precizarea voturilor ?pro”, ?contra” ?i a ab?inerilor;
 • semneaz? deciziile adoptate de consiliu, chiar dac? a votat ?mpotriva adopt?rii acestora, precum ?i procesul-verbal al ?edin?ei;
 • asigur? men?inerea ordinii ?n cadrul ?edin?elor ?i respectarea regulamentului de desf??urare a ?edin?elor, aprobat de consiliu;
 • supune votului consilierilor ?n ?edin?? orice problem? care intr? ?n competen?a de solu?ionare a consiliului;
 • aplic?, dup? caz, sanc?iuni prev?zute ?n limita competen?ei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanc?iuni.

Pre?edintele ?edin?ei ?ndepline?te ?i alte atribu?ii prev?zute de lege, de regulamentul de constituire ?i func?ionare a consiliului, precum ?i ?ns?rcin?rile consiliului.

25. ?n cazul ?n care, pe parcursul ?edin?ei consiliului, pre?edintele ales pentru ?edin?a respectiv?, inclusiv prima ?edin?? (de constituire), nu ??i poate exercita atribu?iile sale, consiliul procedeaz? la alegerea unui alt pre?edinte al ?edin?ei, fapt care se consemneaz? ?n procesul-verbal al acesteia. ?n acest caz, procesul-verbal ?i deciziile adoptate ?n cadrul ?ntregii ?edin?e sunt semnate de pre?edintele nou-ales.

26. Secretarul consiliului particip?, ?n mod obligatoriu, la ?edin?ele consiliului f?r? drept de vot.

Pe l?ng? atribu?iile prev?zute de Legea privind administra?ia public? local?, secretarului consiliului ?i revin urm?toarele atribu?ii principale referitor la organizarea ?i desf??urarea ?edin?elor consiliului:

 • asigur? ?n?tiin?area, consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea pre?edintelui raionului sau a cel pu?in o treime din num?rul consilierilor ale?i, organizeaz? ?ndeplinirea ?i a altor ac?iuni necesare ?n?tiin??rii consilierilor, precum ?i mas-media, despre convocarea consiliului. asigur? efectuarea lucr?rilor de secretariat aferente ?edin?ei consiliului;
 • asigur? efectuarea lucr?rilor de secretariat aferente ?edin?ei consiliului;
 • face apelul nominal ?i ?ine eviden?a particip?rii la ?edin?e a consilierilor.
 • num?r? voturile ?i consemneaz? rezultatul vot?rii, pe care ?l prezint? pre?edintelui ?edin?ei, cu excep?ia cazurilor c?nd consiliul formeaz? comisia pentru num?rarea voturilor ?n anumite chestiuni de pe ordinea de zi, supuse vot?rii de consiliu;
 • informeaz?, ?n caz de necesitate, pre?edintele ?edin?ei, despre num?rul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
 • ?ntocme?te procesul-verbal al ?edin?ei ?i asigur? ?inerea dosarelor ?n care se p?streaz? materialele referitoare la problemele discutate la fiecare ?edin??, ?nf?ptuie?te bro?area, numerotarea paginilor, semnarea ?i ?tampilarea acestora;
 • urm?re?te ca, la dezbaterea anumitor probleme ?i la adoptarea deciziilor asupra lor, s? nu participe consilierii prezen?i la ?edin?a care cad sub inciden?a art. 21 din Legea privind administra?ia public? local?, informeaz? pre?edintele despre asemenea situa?ii ?i face cunoscute consilierilor consecin?ele prev?zute de lege ?n astfel de cazuri;
 • contrasemneaz?, ?n condi?iile legii, deciziile consiliului, cu excep?ia deciziei de numire ?n func?ie a secretarului consiliului;
 • acord? consilierilor, precum ?i acestora ?n calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asisten?? ?i sprijin ?n activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate ?i aprobate de consiliu.

Secretarul ?ndepline?te ?i alte atribu?ii stabilite de lege, de regulamentul de constituire ?i func?ionare a consiliului, precum ?i ?ns?rcin?rile consiliului privitor la buna organizare ?i desf??urare a ?edin?elor consiliului.

Capitolul II
Desf??urarea ?edin?elor

27. ?edin?ele consiliului sunt publice. Orice persoan? interesat? de problemele puse ?n discu?ie poate asista la ?edin??, cu condi?ia s? respecte lini?tea ?i s? se ab?in? de la orice manifestare de aprobare, dezaprobare sau interven?ie ?n procesul de dezbateri.

Chestiunile ce ?in de elaborarea politicilor locale se pot discuta? ?n cadrul ?ntrunirilor anun?ate public.

Ordinea de zi a ?edin?ei consiliului cuprinde num?rul curent al chestiunii propuse? propuse consiliului spre examinare denumirea chestiunii ?i numele raportorului (coraportorului) pentru fiecare din ele.

?n ?n?tiin?area despre convocarea ?edin?ei, pe l?ng? ordinea de zi, data, ora ?i locul ?edin?ei, se indic? modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informa?iile conduc?torilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declara?iilor politice, ?ntreb?rilor, interpel?rilor, peti?iilor ?i altor probleme ce se supun examin?rii ?n ?edin?a consiliului.

Ordinea de zi se aduce la cuno?tin?a locuitorilor raionului prin intermediul? mass-media local? ?i prin afi?are pe panourile de anun?uri.

28. Proiectul ordinii de zi se ?ntocme?te la propunerea pre?edintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului ?n condi?iile art. 45 din Legea privind administra?ia public? local? ?i se supune aprob?rii consiliului la ?nceputul ?edin?ei.

Tot la ?nceputul ?edin?ei se aprob? reglementarea timpului acordat prezent?rii raportului, informa?iilor, ?ntreb?rilor, interpel?rilor, ?i altor probleme care se supun examin?rii ?n ?edin?a dat?. ?ntru realizarea art. 17 din Legea privind administra?ia public? local?, consiliul decide de a acorda c?te 10 minute la sf?r?itul ?edin?ei pentru opinii / comentarii publice parvenite din partea invita?ilor ?i altor persoane prezente la ?edin??. Timpul acordat comentariilor publice poate fi extins la discre?ia consiliului.

29. Consilierii sunt obliga?i s? participe la lucr?rile consiliului ?i s? ??i ?nregistreze prezen?a la secretarul consiliului raional.

Consilierul care nu poate lua parte la ?edin?? este obligat s? comunice din timp despre absen?a sa ?i motivele absen?ei nemijlocit pre?edintelui raionului sau secretarului. Pre?edintele raionului sau secretarul sunt obliga?i s? aduc? la cuno?tin?a consilierilor prezen?i ?n ?edin?? informa?ia privind absen?a consilierului respectiv.

30. Dezbaterea problemelor se face ?n ordinea strict? ?n care aceasta sunt ?nscrise pe ordinea de zi aprobat?.

Dezbaterea ?ncepe cu prezentarea succint? de c?tre raportor a problemei ?nscrise pe ordinea de zi ?i a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regul?, consilierul/persoana care a ini?iat proiectul respectiv.

Pre?edintele ?edin?ei are dreptul s? limiteze durata lu?rilor de cuv?nt, ?n func?ie de obiectul dezbaterii. ?n acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferit? fiec?rui vorbitor, precum ?i durata total? de dezbatere a proiectului, cu excep?ia cazului c?nd consiliul, la ?nceputul ?edin?ei, a adoptat regulamentul de lucru al ?edin?ei consiliului.

?n cadrul dezbaterii oric?rei probleme de pe ordinea de zi a ?edin?ei consiliului, consilierul ??i poate exprima opinia numai ?n cazul ?n care pre?edintele ?edin?ei ?i ofer? cuv?ntul. Consilierul este obligat ca ?n luarea sa de cuv?nt s? se refere exclusiv la problema care formeaz? obiectul dezbaterii.

31. Pre?edintele ?edin?ei permite oric?nd unui consilier s? r?spund? la problema care ?l prive?te personal sau referitoare la regulament.

Pre?edintele ?edin?ei poate propune ?ncheierea dezbaterii unor probleme puse ?n discu?ia consiliului. Propunerea de ?ncheiere a dezbaterii se aprob? cu votul majorit??ii consilierilor prezen?i.

32. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezen?i la ?edin??, precum ?i dialogul dintre vorbitori ?i persoanele aflate ?n sal?.

33. ?n cazul ?n care desf??urarea lucr?rilor este perturbat?, pre?edintele ?edin?ei poate s? ?ntrerup? dezbaterile ?i s? cear? respectarea regulamentului, fiind ?n drept:

a) s? cheme la ordine;

b) s? retrag? cuv?ntul;

c) s? dispun? eliminarea din sal? a persoanelor, altele dec?t consilierii, care ?mpedic? desf??urarea lucr?rilor.

34. Fa?? de consilierii care, ?n exerci?iul mandatului, au comis abateri de la prevederile legisla?iei sau ale regulamentului, consiliul poate aplica, cu votul majorit??ii consilierilor ale?i, aplicarea de sanc?iuni, ?n limita competen?ei sale ori poate aplica urm?toarele sanc?iuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sal? de ?edin?e.

35. ?edin?ele consiliului se desf??oar? ?n limba de stat.

Actele consiliului se ?ntocmesc ?i se adopt? ?n limba de stat.

Capitolul III
Elaborarea proiectelor de decizii

36. Dreptul de ini?iere a proiectelor de decizii ale consiliului apar?ine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea?? unor decizii poate face pre?edintele raionului. Pre?edintele raionului poate participa consultativ la ?ntocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliu.

37. Proiectele de decizii vor fi contrasemnate de persoana ce ?nainteaz? problema, ?nso?ite de o not? informativ? ?i vor fi redactate ?n conformitate cu normele de tehnic? legislativ?. ?n acest scop, secretarul consiliului ?i personalul?? de specialitate din aparatului pre?edintelui vor acorda asisten?? tehnic? de specialitate.

Proiectele de decizii se prezint? ?n limba de stat.

38. Proiectele de decizii, se propun pentru a fi incluse ?n ordinea de zi, a ?edin?ei de c?tre pre?edintele raionului, consemn?ndu-se titlul ?i ini?iatorul proiectului, ?i se aduc la cuno?tin?a consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate c?rora le-au fost remise spre avizare ?i cu invita?ia de a prezenta amendamente.

39. Proiectele de decizii cu materialele de ?nso?ire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale consiliului raional ?i serviciilor publice desconcentrate ?i descentralizate ?n vederea ?ntocmirii unui raport.

O dat? cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizeaz? ?i data prezent?rii raportului, informa?iei ?i a?? avizului, cu condi?ia ca raportul sau informa?ia s? fie remise ?i comisiei de specialitate ?nainte de ?ntocmirea de c?tre aceasta a avizului.

Ini?iatorul proiectului de decizii sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renun?a, ?n orice moment,?? la sus?inerea lor, p?n? la ?nscrierea acestora ?n ordinea de zi, cu cel pu?in 10 zile ?nainte de data convoc?rii ?edin?ei.

40. Dup? examinarea proiectului de decizii ?i a propunerilor compartimentului de specialitate al aparatului pre?edintelui raionului ?i ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului ?ntocme?te un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului care va dispune m?surile corespunz?toare de remitere a?? lor c?tre pre?edintele raionului ?i c?tre consilieri cel t?rziu? p?n? la data ?edin?ei consiliului.

41. Proiectele de decizii ?i alte propuneri, ?nso?ite de avizul comisiei de specialitate ?i de raportul compartimentului de specialitate al aparatului pre?edintelui ?i al serviciilor publice desconcentrate ?i descentralizate ?n teritoriu, se ?nscriu pe ordinea de zi ?i se supun dezbaterii ?i votului consiliului ?n ?edin??.

Capitolul IV
Procedura de vot

42. Votul consilierilor este individual ?i nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprim? public, prin ridicarea m?inii, ?n cadrul vot?rii deschise. Procedura vot?rii deschise poate fi efectuat? ?i prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secret?, la propunerea pre?edintelui ?edin?ei sau a unuia dintre consilieri, cu excep?ia cazului ?n care, prin lege sau regulament, se stabile?te o alt? modalitate.

43. Votarea prin apel nominal se desf??oar? ?n modul urm?tor: pre?edintele ofer? explica?ii asupra obiectului vot?rii ?i sensului cuvintelor ?pro” ?i ?contra”. Secretarul consiliului d? citire numelui ?i prenumelui fiec?rui consilier ?n ordine alfabetic?. Consilierul nominalizat se ridic? ?i pronun?? cuv?ntul ?pro” sau ?contra”, ?n func?ie de op?iunea sa.

44. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie s? fie clar ?i precis. Pentru exprimarea op?iunii se folosesc cuvintele ?pro”, ?contra” ?i ?ab?inut”.

Buletinele de vot se introduc ?n urna de votare. La num?rarea voturilor nu se iau ?n calcul buletinele de vot ?n care nu a fost exprimat? op?iunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte dec?t cele prev?zute ?n prezentul punct pentru a-?i exprima op?iunea.

45. Deciziile se adopt? cu votul majorit??ii consilierilor prezen?i, cu excep?ia cazului ?n care, prin lege sau regulament, se cere o alt? majoritate de voturi.

Dac? ?n sala de ?edin?e este ?ntrunit cvorumul necesar conform ?nregistr?rii, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

46. Consilierii au dreptul s? solicite ca ?n procesul-verbal al ?edin?ei s? fie consemnat expres modul ?n care au votat, secretarul fiind obligat s? se conformeze acestei cerin?e.

47. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examin?rii acestuia ?n cadrul aceleia?i ?edin?e.

Capitolul V
?ntreb?ri, interpel?ri, peti?ii ?i informarea consilierilor

48. Consilierii pot adresa ?ntreb?ri, ?n scris sau oral, pre?edintelui raionului, vicepre?edintelui raionului, secretarului consiliului, ?efilor serviciilor publice locale, precum ?i altor persoane cu func?ie de r?spundere invitate la ?edin?a consiliului.

Prin ?ntrebare se solicit? informa?ii cu privire la un fapt necunoscut. Cei ?ntreba?i vor r?spunde, de regul?, imediat sau, dac? nu este posibil, la urm?toarea ?edin?? a consiliului.

49. Interpelarea const? ?ntr-o cerere prin care se solicit? explica?ii ?n leg?tur? cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obliga?ia s? r?spund? ?n scris, p?n? la urm?toarea ?edin?? a consiliului, sau oral, la proxima ?edin??, potrivit solicit?rii autorului interpel?rii.

50. Consilierii pot solicita informa?iile necesare serviciilor sau institu?iilor publice locale, iar acestea sunt obligate s? le furnizeze ?n termen de cel mult 15 zile, dac? legea nu prevede altfel. Informa?iile pot fi cerute ?i comunicate ?n scris sau oral.

51. Activitatea consilierilor ce ?ine de solu?ionarea peti?iilor ?i organizarea audien?ei se efectueaz? ?n corespundere cu Codul Administrativ al Republicii Moldova ?i alte acte normative ?n vigoare.

Secretarul interimar al
Consiliului Raional? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Sergiu Zmeu