Servicii publice descentralizate

Aparatul Pre?edintelui

Asist? pre?edintele raionului ?n exercitarea atribu?iilor sale legale

Direc?ia ?nv???m?nt, Tineret ?i Sport

Responsabil? de ?ntreaga activitate educa?ional? din raion

Sec?ia Agricultur?, Industria Prelucr?toare, Rela?ii funciare ?i Cadastru

Asigur? implementarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului

Direc?ia Finan?e

Asigur? implementarea politicii bugetar – fiscale a Statului

Direc?ia Asisten?? Social? ?i Protec?ie a Familiei

Acord? asisten?a ?i suportul persoanelor ?i familiilor defavorizate

Sec?ia economie

Responsabil? de elaborarea periodic? a prognozelor de dezvoltare social-economic? a raionului

Sec?ia Cultur? ?i Turism

Asigur? dezvoltarea culturii ?n teritoriul raionului ?i a programelor complexe de activit??i culturale

Sectia constructii ?i dezvolare a teritoriului

Asigur? construirea ?i ?ntre?inerea, ?n limitele localit??ilor, a construc?iilor publice, a drumurilor, str?zilor, podurilor ?i locurilor publice.