Serviciile publice desconcentrate

1
Agen?ia Servicii Publice
Oancea Nicolae?ef
(264) 2-33-78
Serviciul Acte de identitate
(264) 2-56-36
Serviciul Documentarea conduc?torilor auto
(264) 2-27-73
Serviciul Acte stare civil?
(264) 2-59-48
Serviciul ?nregistrarea ?i
licen?iere a unit??ilor de drept
(264) 2-36-75
Servicii cadastrale
(264) 2-36-76
2
Agentia national?
pentru S?n?tate Public?
Directia CSP Ungheni (Nisporeni)
Ciubotaru Ion
Medic - Coordonator
(264) 2-30-81
(264) 2-68-50
(236) 2-24-56
3
Direc?ia raional? pentru Siguran?a Alimentelor
Ion Basoc, inspector principal
(264) 2-31-70
4
Agen?ia Na?ional? pentru
Siguran?a Alimentelor
Jomiru Ion
Inspector de munc? ANSA
(264) 2-31-70
5
Direc?ia pentrusupraveghere tehnic? (centru)
Popa Dumitru, Inspector principal
(264) 2-26-45
6
Agen?ia pentru
ocuparea for?ei de munc?
Mu?chei Pavel
director
(264) 2-30-55
(264) 2-27-34
7
Casa teritorial?de asigur?ri sociale (CTAS)
Eugenia Tulbure, ?ef Direc?ie
(264) 2-37-98(264) 2-32-40
8
Sec?ia situa?ii excep?ionale
Igor Josan, ?ef interimar
(264) 2-25-37112
9
Inspectoratulde Poli?ie Nisporeni
Buzu Nicolae, ?ef
(264) 2-28-80Fax: (264) 2-29-80
10
Inspectoratul energetic de Stat
Guidea Gheorghe
Inspector
(264) 2-21-27
11
Direc?ia pentru Statistic? a raionului Nisporeni
?old?u Vera, ?ef
(264) 2-31-51
12
Inspectoratul ecologic
Vlas Grigore, ?ef
(264) 2-30-51
13
Sec?ia administrativ - militar?
Pris?caru Victor
?ef
(264) 2-28-90
14
S.A ?Drumuri Ialoveni” Filiala Nisporeni
Popa Fiodor, ?ef
(264) 2-70-13(264) 2-28-65
15
?ntreprindearea de Stat
pentru Silvicultur? ?Nisporeni - Silva”
Grigore Praf
?ef
(264) 2-38-70
69 32 98 90
16
?.S Po?ta Moldovei
Filiala Nisporeni
Nicolae Dr?gan
Director
(264) 2-22-75
(264)2-36-45
17
?.S Centrul de preg?tire
a speciali?tilor pentru
Armata Na?ional? (Filiala Nisporeni)
Moraru Radu
Director
(264) 2-20-95
18
Direc?ia deservire fiscal? Nisporeni
Vacari Vitalie
?ef
(264) 2-35-35
(264) 2-35-37
19
Oficiul Teritorial Unghenial Cancelariei de Stat
Leonid Butnaru, ?ef adjunct
(264) 2-67-67
20
Procuratura raionului Nisporeni
Zaporojan Iancu
Procuror al raionului
(264) 2-29-90
21
IMSP Spitalul raional
Lidia Cr?ciun
Director
(264) 2-23-44
22
IMSP Centrul de S?n?tate
Nisporeni
T?b?caru Vera
?ef
(264) 2-34-72
23
IMSP Sta?ia Zonal?
Asisten?? Medical? Urgent? Centru
Gon?a Gheorghe
?ef
(264) 2-61-47
24
Serviciul de montare ?i
deservire Nisporeni, Filiala Ungheni
Verde? Gheorghe
Inginer
(264) 2-35-31
25
?coala Profesional? Nisporeni
Nastasiu Valentina
Director interimar
(264) 2-35-36
26
?coala de muzic? Nisporeni
(264) 2-39-45
27
?coala de arte plastice Nisporeni
Bort? Mihai
Director
(264) 2-33-44
28
?coala de sport Nisporeni
Bra?oveanu Grigore
Director
(264) 2-27-88
29
Centrul de Crea?ie
al Copiilor, Nisporeni
Damir Constantin
Director
(264) 2-38-45